MEGTEKINTETT AJÁNLATOK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. július 01. napját követően megkötött szerződések vonatkozásában

A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 6:254. paragrafusával, illetve az utazási szolgáltatásokra vonatkozó 472/2017. (XII.28.) Korm. és 473/2017. (XII.28.) Korm. rendeletekbe foglaltakkal összhangban meghatározza a MORTON’S Légi Utazási Iroda Kft. mint utazásszervező (székhelye: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 5. I/1.; cégjegyzékszáma: 06-09-010102; adószáma: 13565262- 2-06; Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartási száma: U-000671; vezetékes telefonszáma: 06-1/808-9388 és az utas közötti utazási szerződésben nem szabályozott általános szerződési feltételeit.

Engedélyező, nyilvántartást vezető, felügyeletet ellátó hatóság megnevezése:  Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály -Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

Biztosító szervezet neve, címe: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe, 1143 Budapest, Stefánia út 51.

A vagyoni biztosíték területi hatálya: kiterjed a MORTON’S Légi Utazási Iroda Kft. által szervezett valamennyi Magyarországról külföldre szervezett utazás és belföldről belföldre történő utazásra.

A biztosítási kötvény száma: 990 0000048

A biztosítás kezdete és lejárta: 2019. január 1-től 2019. december 31.

Ezen vagyoni biztosíték az utazók által befizetett részvételi díjak visszatérítésére szolgál az utazásszervező esetleges fizetésképtelensége esetén.

A MORTON’S weboldalán (www.mortons.hu) utazási ajánlatok nem mindegyike része a MORTON’S saját árualapjának, azokért, amelyek nem azok, az adott az adott utazásszervezők tartoznak felelőséggel.

Egyes szállás és program típusoknál egyedi utazási feltételek érvényesülnek, mely speciális feltételeket az utazási ajánlat elkészítésével együtt egyidejűleg a MORTON’S írásban átad az utazónak.

A MORTON’S katalógusaiban, tájékoztatójában, az utazási okmányokban, a részvételre vonatkozó számlában és jelen ÁSZF-ben - a továbbiakban utazási iratokban - nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. §., valamint az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet rendelkezései, illetőleg jelen utazási feltételekben foglaltak az irányadók, melyek megfelelnek a 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

 

A 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet bevezető rendelkezései a fogalom- meghatározásokat tartalmazzák:

 

Utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás együttes igénybevétele ugyanazon utazás vagy üdülés részeként, ha

 1. a) az érintett utazási szolgáltatásokat egy adott vállalkozó állítja össze, ideértve azt az esetet is, amikor ez az utazó kérésére vagy választásával összhangban történik, valamennyi szolgáltatásra kiterjedő egyetlen szerződés megkötését megelőzően, vagy
 2. b) függetlenül attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések jönnek-e létre
 3. ba) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződések megkötésére egyetlen értékesítési helyen kerül sor, és a szolgáltatások kiválasztása még azelőtt megtörténik, hogy szerződés jön létre az utazóval;
 4. bb) az érintett utazási szolgáltatásokat összesített vagy egy összegben meghatározott díj fejében kínálják vagy nyújtják, illetve ilyen díjat számolnak fel értük;
 5. bc) az érintett utazási szolgáltatásokat „csomag” vagy más hasonló néven hirdetik vagy nyújtják;
 6. bd) az érintett utazási szolgáltatásokat olyan szerződés megkötését követően állítják össze, amely alapján a vállalkozó különböző típusú utazási szolgáltatások közötti választásra biztosít jogot az utazónak, vagy
 7. be) az érintett utazási szolgáltatásokra vonatkozóan különböző vállalkozókkal jön létre a szerződés egymáshoz kapcsolódó online foglalási folyamatok keretében, amelyek során az a vállalkozó, akivel vagy amellyel az utazó először köt szerződést, továbbítja az utazó nevét, fizetési adatait és e-mail címét egy vagy több másik vállalkozónak, és köztük az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre.

 

Nem minősül utazási csomagnak:

 1. a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási csomag, kivéve, ha éjszakai szállást is tartalmaz;
 2. b) olyan utazási csomag, amelynek felkínálása vagy igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik;
 3. c) több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtott utazási csomagok;
 4. d) az utazási szolgáltatások olyan összeállításai, amelyek esetén kormányrendelet 2. § 9. pont a), b) vagy c) alpontjában említett utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típust kombinálnak a 2. § 9. pont d) alpontjában említett egy vagy több turisztikai szolgáltatással, ha azok olyan szolgáltatások, amelyek
 5. da) értéke nem éri el az utazási csomag értékének huszonöt százalékát, és nem az összeállítás alapvető elemeként hirdetik őket, illetve - a hirdetés módjától függetlenül - annak nem képezik lényeges elemét, vagy
 6. db) kiválasztásukra és a szerződés megkötésére csak azt követően kerül sor, hogy a 2. § 9. pont a), b) vagy c) alpontja szerinti valamely utazási szolgáltatás teljesítése megkezdődött.

 

Utazási csomag megkezdése: az utazási csomagban foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtásának a megkezdése.

 

Utazási csomagra vonatkozó szerződés: az utazási csomag egészére vonatkozó szerződés, vagy ha az utazási csomag nyújtására több önálló szerződés alapján kerül sor, valamennyi olyan szerződés, amely az utazási csomagban foglalt utazási szolgáltatások nyújtására irányul.

 

Utazási szolgáltatás:

 1. a) a személyszállítás;
 2. b) a nem lakáscélú szállásnyújtás, amely nem képezi lényeges elemét valamely személyszállítási szolgáltatásnak;
 3. c) személygépkocsinak, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szerinti gépkocsinak vagy motorkerékpárnak a kölcsönzése, valamint
 4. d) bármely olyan egyéb turisztikai szolgáltatás, amely nem képezi lényeges elemét az a)-c) pont szerinti valamely utazási szolgáltatásoknak, így különösen kulturális eseményen való részvétel biztosítása, kiállításon, vásáron, koncerten való részvétel biztosítása, sportesemény látogatásának biztosítása, sportfelszerelés szabadidős célú kölcsönzése, síbérlet biztosítása, kirándulásokon való részvétel biztosítása, élményparkokba való belépés biztosítása, idegenvezető szolgáltatás nyújtása.

 

Utazási szolgáltatás-együttes: ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot, és az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések megkötését eredményezi, ha a vállalkozás

 1. a) értékesítési helyének egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel során elősegíti az utazók számára az egyes utazási szolgáltatások külön-külön való kiválasztását és kifizetését, vagy
 2. b) célzott módon elősegíti legalább egy további utazási szolgáltatásnak egy másik vállalkozótól való igénybevételét, feltéve, hogy ez utóbbi vállalkozóval az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legkésőbb 24 órán belül szerződés jön létre.

 

Nem minősül utazási szolgáltatás- együttesnek:

 1. a) a huszonnégy óránál rövidebb időtartamú utazási szolgáltatás-együttes, kivéve, ha ezek éjszakai szállást is tartalmaznak;
 2. b) olyan utazási csomag, amely felkínálása, és amely igénybevételének elősegítése alkalomszerűen és nonprofit alapon, kizárólag az utazók szűk körére korlátozódóan történik;
 3. c) olyan utazási szolgáltatás együttesek, amelyeket több utazási szolgáltatásra vagy meghatározott időtartamra kötött keretszerződés alapján, üzleti jellegű utak megszervezésére irányulóan a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy számára nyújtottak.

Nem minősül utazási szolgáltatás-együttesnek továbbá, ha a 2. § 9. pont a), b) és c) alpontja szerinti utazási szolgáltatásokból legfeljebb egy típusnak és a 2. § 9. pont d) alpontja szerinti egy vagy több turisztikai szolgáltatásnak az igénybevételére kerül sor, ha ez utóbbi szolgáltatások nem teszik ki jelentős hányadát - az utazási szolgáltatás-együttes értékének huszonöt százalékát - a szolgáltatások összesített értékének, és nem az utazás vagy szolgáltatások lényeges elemeként hirdetik őket, illetve - a hirdetés módjától függetlenül - annak nem képezik lényeges elemét.

 

1./ Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre

A MORTON’S Kft. mint utazásszervező által összeállított és értékesítésre felkínált utazási csomagokra, valamint a MORTON’S által értékesítésre felkínált utazási csomagnak és utazási szolgáltatás-együttesnek nem minősülő és utazási szolgáltatásokra vonatkozó utazási szerződés a MORTON’S mint utazásszervező és az utazó között jön létre.

Az utazási csomag és utazási szolgáltatás értékesítése tárgyában megkötésre kerülő utazási szerződésre a megrendelés, a visszaigazolásban foglaltak, a honlapon és kiadványokban közzétett szolgáltatás tárgyának tartalmát, az igénybevétel feltételeit tartalmazó hasznos tájékoztatás, valamint az utazási okmányokban és az ÁSZF-ben meghatározott tartalom az irányadó, továbbá az utazási szerződésekről, különösen az utazási csomagra és utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó 472/2017.(XII.28.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

1.1 Az utazási szerződés alapján az utazásszervező köteles a szerződésben maghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

2./ A szerződés megkötése

2.1 Az utazási szerződést érvényesen csak írásban lehet megkötni, és azt az utasnak át kell adni. Az utazási szerződés mindkét fél általi aláírásával és a díjelőleg vagy teljes részvételi díj utas általi befizetésével az utazási szerződés létrejön.

2.2 A távollévők között az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazásszervezőhöz megérkezik, és az utazásszervező a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen visszaigazolja, és az utas a díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat befizeti.

2.3 Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik, és a jogok a harmadik személyt illetik meg. Az utazási szerződés megkötésekor az ÁSZF az utas részére átadásra kerül, melynek átvételét az utas az utazási szerződés aláírásával elismeri.

2.4 Utazásszervező fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utas a tájékoztatást megkapja, és ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza.

3./ Az utazási szerződés tartalma

3.1 Az utazásszervező által meghirdetett utazások feltételeit és programját a programfüzet a jelen általános szerződési feltételek, az utas által aláírt utazási szerződés együttesen tartalmazzák.

3.2 Utazásszervező az utazási szerződésben rögzíti az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát, az utazásszervezőnek, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítőnek a nyilvántartásba vételi számát, az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték stb.) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó megfelelő tájékoztatást, annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, a kifogások közlésével kapcsolatos figyelemfelhívást, ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó megfelelő tájékoztatást, továbbá utazási csomag esetén az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő indulási és érkezési időpontokat és helyeket, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazásszervező által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit, azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset- , betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, valamint az utas külön kéréseit, amelyet az utazási szerződés megkötése előtt közölt az utazásszervezővel, illetve az utazásközvetítővel.

3.3 A 3.2 ponttól eltérően az utazásszervező által értékesített szolgáltatásokat és azok díját tartalmazó, az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatóban, illetőleg a jelen általános szerződési feltételekben is maghatározott információk tekintetében az utazási szerződésben elegendő a tájékoztatóra utalni.

4./ A részvételi díj, előlegfizetés

4.1 Az utazási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az utas a szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj 40 százalékát köteles megfizetni. Ettől a rendelkezéstől akkor lehet eltérni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazási vállalkozóra. A díj teljes összegének megfizetését az utazásszervező 30 nappal az utazás megkezdése előtt igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt.

4.2 A fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel, vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utas a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utas az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utast törli a részvételre jelentkezők nyilvántartásából. Ebben az esetben az utazási szerződés nem jön létre és nem lép hatályba a felek között.

4.3 Az utazásszervező fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor az indulás napját legalább 20 nappal megelőző időpontban. A díjemelésnek a költségemelkedéssel arányban kell állnia. A díjemelés indokát az utazásszervező az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közli, és tájékoztatja az utast, hogy amennyiben a díjemelés a 8 százalékot meghaladja, a szerződéstől elállhat. Ha a díjemelés a 8 százalékot meghaladja, az utasnak haladéktalanul jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni.

5./ Az utas elállása az utazási szerződéstől

5.1 Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.

Lemondás: Megrendelt szolgáltatás lemondása csak írásban lehetséges. Mindennemű vitás ügy rendezésének alapja az írásos lemondási nyilatkozat.

Az utas visszalépése:

Amennyiben az utas az utazás megkezdését megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől a Morton’s Légi Utazási Iroda Kft. utazásszervező bánatpénzt köt ki, melynek mértéke az utazás megkezdését megelőző:

 • 60-35 nap közötti elállás esetén a részvételi díj 10 %-a
 • 34-21 nap közötti elállás esetén a részvételi díj 70 %-a,
 • 20-15 nap közötti elállás esetén a részvételi díj 90 %-a,
 • 14-0 nap közötti elállás esetén a részvételi díj 100 %-a,
 • 60 napon túli elállás esetén az utas az utazásszervezőnél a lemondás ügyintézése és adminisztrációja miatt felmerült átalánymunkadíjat köteles megfizetni. Az átalánymunkadíj összege egységesen 40.000 Ft/ fő.

Egyéni utazások, fly and drive programok megrendelése estén, valamint csoportfoglalások módosításánál, amennyiben az utasok egyéni repülőjegyet és/vagy szállást vesznek igénybe, a légitársaságok és szállásadók szigorú feltételeit követve, jegykiállítás és szállásfoglalás után a program azonnal kötbéres, nem lemondható és nem változtatható.

Az utas általi lemondás napja az a nap, amikor az Utas írásban bejelentett szerződéstől történő elállása az utazásszervezőhöz megérkezik, azaz kézbesítésre kerül részére.

Ezt követően az utazásszervező megejti az elszámolást közte és a lemondást bejelentő Utas között az alábbiak szerint:

 • amennyiben az utas által már megfizetett előleg/díj elégséges a bánatpénz fedezésére, úgy a bánatpénz összegét az utazásszervező levonja a már kifizetett díjból, és az esetlegesen még fennálló többlet összeget az utas részére visszautalja;
 • amennyiben az utas által már megfizetett előleg/ díj nem elégséges a bánatpénz fedezésére, úgy a bánatpénz összege és a befizetett előleg különbözetét az utazásszervező kiszámlázza az utas felé, az utasnak a kiszámlázott tételt kötelessége megfizetni az utazásszervező részére.

5.2 Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételeit az indulás előtt rajta kívül álló okból módosítani kívánja, így különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8 %- ot meghaladja,

 • az utas az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van;
 • ha az utazásszervező a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felajánlott helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését, és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat és felmerült kárának a megfizetését a 6.2 pontban foglalt korlátozással.

5.3 Ha az utas nem az 5.2 pontban meghatározott okból áll el, utazásszervező a kárának megtérítését követelheti, amely nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott részvételi díj mértékét.

6./ Az utazásszervező elállása

6.1 Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

6.2 Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az utast az 5.2 pontban felsorolt szolgáltatások illetik meg, és az utazásszervező köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, beleértve a nem vagyoni károkat is, kivéve, ha

 • az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban vis maior), vagy
 • a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazás megkezdése előtti 20. napig írásban tájékoztatta.

7./ Hibás teljesítés

7.1 A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. A fentiekre az utas figyelmét fel kell hívni. Az utazási szerződésben a kihirdető jogszabályt és a nemzetközi egyezményt meg kell jelölni.

7.2 Ha az utazásszervező az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

7.3 Ha az utazásszervező az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatást nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatásokat nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező - amennyiben az utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

7.4 Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni, a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és annak egy példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazási vállalkozót a panaszról tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket a helyszínen megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

7.5 Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha a hiányosságok az utas, vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta előre.

7.6 Az utas a Morton’s Kft. által szervezett  túrán a saját felelősségére vesz részt. Amennyiben az utas az utazásszervező által szervezett fakultatív programon vesz részt, úgy az ezen program során az utas vonatkozásában bekövetkezett bármely személyi vagy vagyoni károsodás tekintetében az utazásszervező a felelősségét kizárja, azaz az utas ezen programon saját felelősségére vesz részt.

8./ Útlevél, vízum- vám-rendelkezések, biztosítás

8.1 Az utas az utazási irodának történő konkrét utazásra vonatkozó megbízás megadásakor feljogosítja utazási irodát azzal, hogy személyi okmányairól másolatot készítsen és az utazási cél elérése érdekében azokat felhasználja.

Az utas erre a célra köteles átadni az útlevelét, személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adóazonosító jelét tartalmazó kártyáját.

Az iratok átadásával, az utazási iroda szolgáltatásának igénybevételével együtt az utas büntetőjogi felelőssége tudatában jelenti ki azt, hogy az adatai valósak és az okmányok valamennyi személyi adatát helyesen tartalmazzák, és kéri, hogy az utazási iroda a szolgáltatás igénybevételekor ezen adatokat alkalmazza a szükséges iratok felhasználásakor.

Az utazási iroda ezúton kiköti azt, hogy az utas megbízásának megadása után a személyi adataiban és irataiban későbbiekben bekövetkezett változások miatt keletkezett esetleges jövőbeni foglalási problémák miatt az utazási iroda a felelősségét ezúton kizárja, a személyi adatokban időközben bekövetkezett változások miatti felelősség kizárólag az utast terheli.

8.2 Az útlevél, vízum, vám-rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazásszervező a szerződés megkötése előtt köteles az útlevél, vízum- és vámszabályokról, illetve utóbb azok esetleges módosításáról az utast tájékoztatni, így az utazásszervező jelen dokumentumban felhívja az utas figyelmét, hogy az úti cél ország fent említett, aktuális szabályairól a http://konzuliszolgalat.kormany.hu oldalon tájékozódhat.

Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, akkor az 5.3 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.3 Az utazásszervező köteles az utast tájékoztatni az utazási és útlemondási biztosítás megkötésének lehetőségeiről, a biztosítási szerződés tartalmáról, elemeiről, különösen az utazási és útlemondási biztosítás által fedett kockázatairól és a biztosítási díjakról.

 

9./ Személyes adatok védelme:

A személyes adatokat a MORTON’S Kft. a szerződés teljesítése során az Adatvédelmi Szabályzata szerint kezeli.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztató megtalálható a https://mortons.hu/adatvedelem oldalon.

A személyes adatok feldolgozása során a MORTON’S célja, hogy mindenben megfeleljen a hatályos adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseknek, így:

 • évi XLVII. törvénynek,
 • az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének,
 • a 2001 évi CVIII. törvénynek,
 • a 2008. évi XLVII. törvény és
 • a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

 

10./ A jogviták rendezése

Az utazásszervező kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből eredő jogos igények peren kívüli rendezésére.

A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, annak hatásköri hiánya esetén a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

 

Kelt Szeged, 2018. július 1. napján.

 

 

MORTON’S Légi Utazási Iroda
Szeged, Petőfi Sándor sgt. 5. I/1.

 

 

 

 

 


NYILATKOZAT

 

Alulírott a Ptk. 6:78. §-ra figyelemmel, jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy megismertem a MORTON’S Légi Utazási Iroda Kft. Általános Szerződési Feltételeit, és megértettem az abban foglaltakat.

Külön nyilatkozom arról is, hogy:

 • az ÁSZF-et a szerződéskötést megelőzően megismertem és ezután elfogadtam;
 • a jogszabálytól vagy szokásos szerződési feltételektől lényegesen eltérő szabályokról és a társaság kártérítési politikájáról tájékoztatást kaptam.

 

Az ÁSZF letölthető itt.