Szeged, Petőfi Sándor sgt. 5. I. em. 1., 6722 • Tel.: +36 1 808 9388
  • /
  • ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek célja, hogy a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416 paragrafusaival, illetve az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal összhangban meghatározza a MORTON’S Légi Utazási Iroda Kft., mint utazásszervező székhelye: 6722. Szeged, Petőfi Sándor sgt. 5. I/1., cégjegyzékszáma: 06-09-010102, adószáma: 13565262-2-06, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartási száma: U-000671, (vezetékes telefonszáma: 06/62/420-088, fax: 06/62/420-816) és az utas közötti utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket

1./ Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre

1.1 Az utazási szerződés alapján az utazásszervező köteles a szerződésben maghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

2./ A szerződés megkötése

2.1 Az utazási szerződést érvényesen csak írásban lehet megkötni és az utasnak át kell adni. Az utazási szerződés mindkét fél általi aláírásával és a díjelőleg utas általi befizetésével az utazási szerződés létrejön.

2.2 A távollévők között az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazásszervezőhöz megérkezik, és az utazásszervező a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen visszaigazolja, és az utas a díjelőleget befizeti.

2.3 Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg. Az utazási szerződés megkötésekor az ÁSZF az utas részére átadásra kerül, melynek átvételét az utas az utazási szerződés aláírásával elismeri.eri.

2.4 Utazásszervező fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utas a tájékoztatást megkapja, és ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza..

3./ Az utazási szerződés tartalma

3.1 Az utazásszervező által meghirdetett utazások feltételeit és programját a programfüzet a jelen általános szerződési feltételek, az utas által aláírt utazási szerződés együttesen tartalmazzák.

3.2 Utazásszervező az utazási szerződésben rögzíti az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát, az utazásszervezőnek, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítőnek a nyilvántartásba vételi számát, az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését, adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó megfelelő tájékoztatást, annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, a kifogások közlésével kapcsolatos figyelemfelhívást, ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó megfelelő tájékoztatást, továbbá utazási csomag esetén az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő indulási és érkezési időpontokat és helyeket, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ideértve az utazásszervező által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit, azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset- , betegség- és poggyász- , illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, valamint az utas külön kéréseit, amelyet az utazási szerződés megkötése előtt közölt az utazásszervezővel, illetve az utazásközvetítővel.

3.3 A 3.2. ponttól eltérően az utazásszervező által értékesített szolgáltatásokat és azok díját tartalmazó, az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatóban, illetőleg a jelen általános szerződési feltételekben is maghatározott információk tekintetében az utazási szerződésben elegendő a tájékoztatóra utalni.

4./ A részvételi díj, előlegfizetés

4.1 Az utazási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az utas a szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj 40 százalékát köteles megfizetni. Ettől a rendelkezéstől akkor lehet eltérni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazási vállalkozóra. A díj teljes összegének megfizetését az utazásszervező 30 nappal az utazás megkezdése előtt igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt.

4.2 A fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel, vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utas a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utas az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utast törli a részvételre jelentkezők nyilvántartásából. Ebben az esetben az utazási szerződés nem jön létre és nem lép hatályba a felek között.

4.3 Az utazásszervező fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) vagy deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor az indulás napját legalább 20 nappal megelőző időpontban. A díjemelésnek a költségemelkedéssel arányban kell állnia. A díjemelés indokát az utazásszervező az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közli és tájékoztatja az utast, hogy amennyiben a díjemelés a 8 százalékot meghaladja, a szerződéstől elállhat. Ha a díjemelés a 8 százalékot meghaladja, az utasnak haladéktalanul jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni.

5./ Az utas elállása az utazási szerződéstől

5.1 Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.

Lemondás: Megrendelt szolgáltatás lemondása csak írásban lehetséges. Mindennemű vitás ügy rendezésének alapja az írásos lemondási nyilatkozat. Az Utas visszalépése

Amennyiben az Utas az utazás megkezdését megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől a Morton’s Légi Utazási Iroda Kft. utazásszervező bánatpénzt köt ki, melynek mértéke az utazás megkezdését megelőző:

  • 60-35 nap ( szálláshely/apartman esetén 60-45 nap) közötti elállás esetén a részvételi díj 10 %-a,
  • 34-21 nap ( szálláshely/apartman esetén 44-31 nap) közötti elállás esetén a részvételi díj 70 %-a,
  • 20-11 nap ( szálláshely/apartman esetén 30-21 nap) közötti elállás esetén a részvételi díj 90 %-a,
  • 10-0 nap ( szálláshely/apartman esetén 20-0 nap) közötti elállás esetén a részvételi díj 100 %-a,
  • 60 napon túli lemondás esetén az Utas részére bánatpénz nem merülhet fel.

Egyéni utazások, fly and drive programok megrendelése estén, valamint csoportfoglalások módosításánál, amennyiben az Utasok egyéni repülőjegyet és/vagy szállást vesznek igénybe, a légitársaságok és szállásadók szigorú feltételeit követve, jegykiállítás és szállásfoglalás után a program azonnal kötbéres, nem lemondható és nem változtatható.

Az Utas általi lemondás napja az a nap, amikor az Utas írásban bejelentett szerződéstől történő elállása az Utazásszervezőhöz megérkezik, azaz kézbesítésre kerül részére.

Ezt követően az Utazásszervező megejti az elszámolást közte és a lemondást bejelentő Utas között az alábbiak szerint:

  • amennyiben az Utas által már megfizetett előleg/díj elégséges a bánatpénz fedezésére, úgy a bánatpénz az összegét az Utazásszervező levonja a már kifizetett díjból és az esetlegesen még fennálló többlet összeget az Utas részére visszautalja.
  • amennyiben az Utas által már megfizetett előleg/díj elégséges a bánatpénz fedezésére, úgy a bánatpénz az összegét az Utazásszervező levonja a már kifizetett díjból és az esetlegesen még fennálló többlet összeget az Utas részére visszautalja.

5.2 Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételeit az indulás előtt rajta kívül álló okból módosítani kívánja, így különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja,

a) az utas az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van;

b) az utazásszervező a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felajánlott helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat és felmerült kárának a megfizetését a 6.2 pontban foglalt korlátozással.

5.3 Ha az utas nem a 5.2 pontban meghatározott okból áll el, utazásszervező a kárának megtérítését követelheti, amely nem haladhatja meg a szerződésben meghatározott részvételi díj mértékét.

6./ Az utazásszervező elállása

6.1 Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

6.2 Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az utast az 5.2 pontban felsorolt szolgáltatások illetik meg és az utazásszervező köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, beleértve a nem vagyoni károkat is, kivéve, ha

a) az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban vis maior), vagy

b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazás megkezdése előtti 20 napig írásban tájékoztatta.

7./ Hibás teljesítés

7.1 A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. A fentiekre az utas figyelmét fel kell hívni. Az utazási szerződésben a kihirdető jogszabályt és a nemzetközi egyezményt meg kell jelölni.

7.2 Ha az utazásszervező az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

7.3 Ha az utazásszervező az utazás megkezdését követően a szerződésben meghatározott szolgáltatást nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatásokat nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező - amennyiben az utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

7.4 Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és annak egy példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazási vállalkozót a panaszról tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket a helyszínen megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

7.5 Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve, ha a nem teljesítés, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a hiányosságok az utas, vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazásszervező kellő gondossággal sem láthatta előre.

7.6 Az utas a Morton’s Travel által szervezett  túrán a saját felelősségére vesz részt. Amennyiben az utas az utazásszervező által szervezett fakultatív programon vesz részt, úgy az ezen program során az utas vonatkozásában bekövetkezett bármely személyi vagy vagyoni károsodás tekintetében az utazásszervező a felelősségét kizárja, azaz az utas ezen programon saját felelősségére vesz részt.

8./ Útlevél, vízum- vám-rendelkezések, biztosítás

8.1 Az utas az utazási irodának történő konkrét utazásra vonatkozó megbízás megadásakor feljogosítja utazási irodát azzal, hogy személyi okmányairól másolatot készítsen és az utazási cél elérése érdekében felhasználja.

Az utas erre a célra köteles átadni az útlevelét, személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adóazonosító jelét tartalmazó kártyáját.

Az iratok átadásával , az utazási iroda szolgáltatásának igénybevételével együtt az utas büntetőjogi felelőssége tudatában jelenti ki azt, hogy az adatai valósak és az okmányok valamennyi személyi adatát helyesen tartalmazzák és kéri, hogy az utazási iroda a szolgáltatás igénybevételekor ezen adatokat alkalmazza a szükséges iratok felhasználásakor.

Az utazási iroda ezúton kiköti azt, hogy az utas megbízásának megadása után a személyi adataiban és irataiban későbbiekben bekövetkezett változások miatt keletkezett esetleges jövőbeni foglalási problémák miatt az utazási iroda a felelősségét ezúton kizárja, a személyi adatokban időközben bekövetkezett változások miatti felelősség kizárólag az utast terheli.

8.2 Az útlevél, vízum, vám-rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazásszervező a szerződés megkötése előtt köteles az útlevél, vízum, és vámszabályokról, illetve utóbb azok esetleges módosításáról az utast tájékoztatni. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni 5.3 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.3 Az utazásszervező köteles az utast tájékoztatni az utazási és útlemondási biztosítás megkötésének lehetőségeiről, a biztosítási szerződés tartalmáról, elemeiről, különösen az utazási és útlemondási biztosítás által fedett kockázatairól és a biztosítási díjakról.

9./ A jogviták rendezése

Az utazásszervező kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből eredő jogos igények peren kívüli rendezésére.

A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, annak hatásköri hiánya esetén a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szeged, 2018. május 11. napján.-

MORTON’S Légi Utazási Iroda
Szeged, Petőfi Sándor sgt. 5. I/1.

Hírlevél feliratkozás          


sales@mortons.hu   |   Cégadatok   |   ÁSZF   |   Adatvédelmi tájékoztató